0754.911.968 office@avocat-dinca.ro

Motivarea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea abuzului în serviciu

DECIZIA nr. 405/2016 prin care C.C.R. a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 alin. (1) din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, privind infracțiunea de abuz în serviciu

(…)

41. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că incriminarea unor fapte absorbite în noţiunea generică de „abuz în serviciu” a fost făcută de legiuitorul român prin Codul penal din 1864. Astfel, această reglementare incrimina în art.147 şi art.158 „abuzul de putere în contra particularilor” şi „abuzul de autoritate în contra lucrului public”. De asemenea, Codul penal din 1936, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.65 din 18 martie 1936, incrimina, în Secţiunea V, abuzul de putere – art.245, abuzul de autoritate – art.246 şi excesul de putere – art.247. Codul penal român din 1969, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 aprilie 1997, incrimina abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor – art.246, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi – art.247 şi abuzul în serviciu contra intereselor publice – art.298. Curtea observă că, în prezent, în art.297 din Codul penal, cu denumirea marginală „abuzul în serviciu”, legiuitorul a unificat într-o singură incriminare faptele de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, de abuz în serviciu contra intereselor publice şi de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, fapte prevăzute în texte diferite (art.246, art.247 şi art.248) în Codul penal din 1969.

42. Totodată, Curtea reţine că Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, 18 descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică unei categorii de persoane clar circumstanţiate de legiuitor încă din primul articol al legii. Dispoziţia cuprinsă în art.132 din acest act normativ reprezintă, astfel cum prevede şi titlul secţiunii din care acesta face parte, o infracţiune asimilată celor de corupţie, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracţiunii de abuz în serviciu.

43. În acest context, Curtea constată că, art.19, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr.365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004, recomandă statelor părţi să aibă în vedere adoptarea măsurilor legislative şi a altor măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost săvârşite cu intenţie, faptei unui agent public de a abuza de funcţiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească, în exerciţiul funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate.

44. Totodată, Curtea observă că, analizând claritatea şi previzibilitatea unor norme ce incriminau abuzul în serviciu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că dispoziţiile de drept penal în cauză, precum şi interpretarea acestora, erau moştenite din fostul sistem legal sovietic. Astfel, autorităţile naţionale s-au confruntat cu sarcina dificilă a aplicării acestor norme legale în noul context al economiei de piaţă (Hotărârea din 25 iunie 2009 pronunţată în Cauza Liivik împotriva Estoniei, par.97).

45. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, art.7 par.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege), pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii 19 conţinutului infracţiunilor existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracţiuni, prevede şi principiul potrivit căruia legea penală nu trebuie interpretată şi aplicată extensiv în defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie. Rezultă, astfel, că legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi pedepsele aplicabile, această cerinţă fiind îndeplinită atunci când un justiţiabil are posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanţe şi în urma obţinerii unei asistenţe judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală şi care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora [Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantoni împotriva Franţei, par.29; Hotărârea din 22 iunie 2000, pronunţată în Cauza Coeme şi alţii împotriva Belgiei, par.145; Hotărârea din 7 februarie 2002, pronunţată în Cauza E.K. împotriva Turciei, par.51; Hotărârea din 29 martie 2006, pronunţată în Cauza Achour împotriva Franţei, par.41 şi 42; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, par.33 şi 34; Hotărârea din 12 februarie 2008, pronunţată în Cauza Kafkaris împotriva Ciprului, par.140; Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunţată în Cauza Sud Fondi SRL şi alţii împotriva Italiei, par.107 şi 108; Hotărârea din 17 septembrie 2009, pronunţată în Cauza Scoppola împotriva Italiei (nr.2), par.93, 94 şi 99; Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunţată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, par.78, 79 şi 91]. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că semnificaţia noţiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conţinutul textului despre care este vorba şi de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi de calitatea destinatarilor săi. Principiul previzibilităţii legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clarificatoare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. Este, în special, cazul profesioniştilor, care sunt obligaţi să dea dovadă de o mare prudenţă în exercitarea profesiei lor, motiv pentru care se aşteaptă din partea lor să acorde o atenţie specială evaluării riscurilor pe care aceasta le prezintă (Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantoni împotriva Franţei, par.35; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, par.35; Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunţată în Cauza Sud Fondi SRL şi alţii împotriva Italiei, par.109).

46. Având în vedere principiul aplicabilităţii generale a legilor, Curtea de la Strasbourg a reţinut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forţa lucrurilor, formule mai mult sau mai puţin vagi, a căror interpretare şi aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept penal. Nevoia de elucidare a punctelor neclare şi de adaptare la circumstanţele schimbătoare va exista întotdeauna. Deşi certitudinea în redactarea unei legi este un lucru dorit, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze schimbărilor de situaţie. Rolul decizional conferit instanţelor urmăreşte tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul jurisprudenţei ca izvor de drept fiind o componentă necesară şi bine înrădăcinată în tradiţia legală a statelor membre. Prin urmare, art.7 par.1 din Convenţie nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea graduală a regulilor răspunderii penale pe calea interpretării judiciare de la un caz la altul, cu condiţia ca rezultatul să fie coerent cu substanţa infracţiunii şi să fie în mod rezonabil previzibil (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunţată în Cauza S.W. împotriva Regatului Unit, par.36). Curtea reţine că cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu principiul clarităţii şi previzibilităţii legii au fost înglobate de instanţa de contencios constituţional în propria jurisprudenţă (a se vedea, de exemplu, Decizia nr.717 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.216 din 23 martie 2016).

47. Având în vedere aceste considerente de principiu, Curtea urmează să analizeze în ce măsură sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” respectă standardul de claritate şi predictibilitate cerut de Legea fundamentală şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea reţine că, potrivit art.8 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor”, iar, potrivit art.36 alin.(1) din acelaşi act normativ, „actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie”. Curtea apreciază că, în elaborarea actelor normative, organul legislativ trebuie să se asigure că folosirea termenilor se realizează într-un mod riguros, într-un limbaj şi stil juridic, care este prin excelenţă un limbaj specializat şi instituţionalizat. În doctrină s-a arătat că precizia şi claritatea limbajului folosit în domeniul juridic se obţine din analizarea şi utilizarea cât mai adecvată a termenilor şi expresiilor ţinând seama de semnificaţia lor în mod curent, precum şi de respectarea cerinţelor gramaticale şi de ortografie, realizându-se asigurarea unităţii terminologice a stilului juridic. Astfel, Curtea reţine că deşi legiuitorul în cadrul procedurii de legiferare poate opera cu termeni de drept comun, aceştia trebuie folosiţi adecvat domeniului respectiv, numai în acest mod putându-se ajunge la respectarea unei unităţi terminologice a stilului juridic.

48. În continuare, Curtea observă că termenul „defectuos” este folosit de legiuitor şi în alte acte normative, de exemplu art.25 lit.e) din Legea nr.296/2004 22 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 24 martie 2008 sau art.182 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 25 iunie 2014. Curtea reţine, însă, că folosirea acestui termen în aceste acte normative a fost făcută de legiuitor fie în corelaţie cu acţiunea concretă specifică obiectului de activitate (a se vedea Legea nr.296/2004), fie prin precizarea că defectuozitatea se analizează în legătură cu o obligaţie legală (a se vedea Legea nr.85/2014).

49. În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat, în esenţă, că o noţiune legală poate avea un conţinut şi înţeles autonom diferit de la o lege la alta, cu condiţia ca legea care utilizează termenul respectiv să îl şi definească. În caz contrar, destinatarul normei este acela care va stabili înţelesul acelei noţiuni, de la caz la caz, printr-o apreciere care nu poate fi decât una subiectivă şi, în consecinţă, discreţionară (a se vedea în acest sens Decizia nr.390 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.532 din 17 iulie 2014, par.31).

50. Analizând dispoziţiile criticate, Curtea constată că fapta incriminată trebuie să fie săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Curtea reţine că neîndeplinirea unui act şi îndeplinirea defectuoasă a unui act reprezintă modalităţi de realizare a elementului material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu. Astfel, Curtea apreciază că acestea sunt elemente care contribuie la configurarea infracţiunii de abuz în serviciu. Din această perspectivă, Curtea observă că, privitor la îndatoririle legate de o anumită funcţie sau de un anumit loc de muncă, există un complex de norme, unele cuprinse în acte normative cu caracter general, privind îndatoririle angajaţilor în genere, altele, în acte normative cu caracter special. Îndeplinirea unei atribuţii de serviciu implică manifestarea de voinţă din partea persoanei în cauză, care se concretizează în acţiunile efective ale acesteia şi care are ca scop ducerea la bun sfârşit/realizarea obligaţiei prescrise. Realizarea acestui demers se raportează atât la un standard subiectiv/intern al persoanei care exercită atribuţia de serviciu cât şi la un standard obiectiv. Standardul subiectiv ţine de forul intern al persoanei respective, iar măsura în care acesta este atins ţine de autoevaluarea acţiunilor întreprinse. Standardul obiectiv are ca element de referinţă principal normativul actului care reglementează atribuţia de serviciu respectivă.

51. Curtea reţine că, deşi cele două standarde coexistă, standardul subiectiv nu poate exceda standardului obiectiv, în analiza modalităţii de executare a unei atribuţii de serviciu acesta din urmă fiind prioritar. Totodată, Curtea reţine că, întrucât standardul obiectiv este determinat şi circumscris prescripţiei normative, reglementarea atribuţiilor de serviciu şi a modalităţii de exercitare a acestora determină sfera de cuprindere a acestui standard. Acesta nu poate, fără a încălca principiul previzibilităţii, să aibă o sferă de cuprindere mai largă decât prescripţia normativă în domeniu. Pe cale de consecinţă, unei persoane nu i se poate imputa încălcarea standardului obiectiv prin constatarea neîndeplinirii de către aceasta a unor prescripţii implicite, nedeterminabile la nivel normativ. Mai mult, Curtea reţine că, chiar dacă anumite acţiuni, ce însoţesc exercitarea unei atribuţii de serviciu, se pot baza pe o anumită uzanţă/cutumă, aceasta nu se poate circumscrie, fără încălcarea principiului legalităţii incriminării, standardului obiectiv ce trebuie avut în vedere în determinarea faptei penale.

52. Astfel, Curtea apreciază că, în primul rând, legiuitorului îi revine obligaţia, ca, în actul de legiferare, indiferent de domeniul în care îşi exercită această competenţă constituţională, să dea dovadă de o atenţie sporită în respectarea principiului clarităţii şi previzibilităţii legii. Pe de altă parte, organelor judiciare, în misiunea de interpretare şi aplicare a legii şi de stabilire a defectuozităţii îndeplinirii atribuţiei de serviciu, le revine obligaţia de a aplica standardul obiectiv, astfel cum acesta a fost stabilit prin prescripţia normativă.

 53. Având în vedere specificul dreptului penal, Curtea apreciază că, deşi propriu folosirii în alte domenii, termenul „defectuos” nu poate fi privit ca un termen adecvat folosirii în domeniul penal, cu atât mai mult cu cât legiuitorul nu a circumscris existenţa acestui element al conţinutului constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu de îndeplinirea anumitor criterii. Cu alte cuvinte, legiuitorul nu a operat o circumstanţiere expresă în sensul precizării elementelor faţă de care defectuozitatea trebuie analizată. Curtea observă că doctrina a apreciat că prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” se înţelege îndeplinirea făcută altfel decât se cuvenea să fie efectuată, defectuozitatea în îndeplinire putând privi conţinutul, forma sau întinderea îndeplinirii, momentul efectuării, condiţiile de efectuare etc. Totodată, Curtea observă că jurisprudenţa a receptat cele reliefate în doctrină, fără a stabili însă criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea defectuozităţii îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aceasta rezumându-se, în general, la a arăta că subiecţii activi ai infracţiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuţii de serviciu, fie prin raportare la dispoziţiile legii, fie prin raportare la menţiuni regăsite în hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, regulamente de organizare şi funcţionare, coduri deontologice sau fişe ale postului.

54. Astfel, Curtea constată că termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal şi nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, ceea ce determină lipsa de claritate şi previzibilitate a acestuia. Această lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei „îndeplineşte în mod defectuos” din cadrul dispoziţiilor criticate creează premisa aplicării acestora ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.

55. Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că persoana care are calitatea de funcţionar în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc care este comportamentul ce poate avea semnificație penală, Curtea constată că sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul dispoziţiilor 25 art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”. Aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate cu dispoziţiile constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr.336 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.342 din 19 mai 2015, par.48). De altfel, Curtea reţine că art.19 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei adoptată la New York menţionează expres că, pentru a exista infracţiunea de „abuz în funcţie”, agentul public trebuie să îndeplinească ori să se abţină să îndeplinească, în exerciţiul funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii.

56. Totodată, Curtea apreciază că raportarea la prescripţia normativă trebuie realizată şi în ipoteza analizei neîndeplinirii unui act, cu atât mai mult cu cât, în domeniul penal, o inacțiune dobândește semnificație ilicită, doar dacă aceasta reprezintă o încălcare a unei prevederi legale exprese care obligă la un anumit comportament într-o situație determinată.

57. Pentru toate aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi cele ale art.297 alin.(1) din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art.1 alin.(5), întrucât sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată.

58. Examinând jurisprudenţa în materie referitoare la legislaţia la care organele judiciare se raportează în determinarea actului ce intră în sfera atribuţiilor de serviciu a subiectului activ al infracţiunii de abuz în serviciu, şi, în consecinţă, a stabilirii neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a acestuia, Curtea reţine că acestea au în vedere o sferă largă. Curtea observă că, în stabilirea săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, organele judiciare au în vedere, pe lângă prescripţiile normative ale legii şi încălcarea anumitor obligaţii prevăzute prin hotărâri de Guvern; încălcarea anumitor ordine de zi pe unitate care prevedeau expres activităţile pe care trebuia să le execute militarii; încălcarea eticii şi a deontologiei profesionale. Totodată, Curtea constată că inclusiv doctrina precizează că atribuţiile de serviciu, ca o componentă a stabilirii, derulării şi încetării raporturilor de muncă sunt caracterizate prin varietate, acestea rezultând din acte normative, instrucţiuni sau dispoziţii ale organelor competente (fişa postului), altele decât reglementările penale în vigoare.

59. Astfel, Curtea constată că raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă care cuprinde, pe lângă legi şi ordonanţe ale Guvernului, şi acte de nivel inferior acestora cum ar fi hotărâri de guvern, ordine, coduri etice şi deontologice, regulamente de organizare internă, fişa postului au influenţă asupra laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acţiuni sau inacţiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracţiunii, dar care nu sunt prevăzute în acte normative de reglementare primară.

60. Curtea observă că practica judiciară s-a întemeiat pe dispoziţiile art.246 şi art.248 din Codul penal din 1969, precum şi cele ale art.297 din Codul penal, care folosesc o exprimare generală, fără a arăta în mod limitativ acţiunile sau omisiunile prin care se săvârşeşte această infracţiune. Chiar dacă, din punct de vedere practic, o astfel de enumerare limitativă nu este posibilă prin dispoziţiile care incriminează abuzul în serviciu, având în vedere consecinţa pe care reglementarea unei atribuţii de serviciu o are în materia incriminării penale a acestei fapte, Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale GuvernuluiAceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să  detalieze legislaţia primară se realizează doar în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

61. Curtea reţine că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înţeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art.73 alin.(1) din Constituţie, precum şi ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituţie, respectiv ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. În acest sens, instanţa de contencios constituţional a reţinut că, în sistemul continental, jurisprudenţa nu constituie izvor de drept aşa încât înţelesul unei norme să poată fi clarificat pe această cale, deoarece, într-un asemenea caz, judecătorul ar deveni legiuitor (Decizia nr.23 din 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 31 martie 2016, par.16).

62. În ceea ce priveşte conceptul de „lege”, Curtea observă că, prin Decizia nr.146 din 25 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.416 din 10 mai 2004, a reţinut că acesta are mai multe înţelesuri în funcţie de distincţia ce operează între criteriul formal sau organic şi cel material. Potrivit primului criteriu, legea se caracterizează ca fiind un act al autorităţii legiuitoare, ea identificându-se prin organul chemat să o adopte şi prin procedura ce trebuie respectată în acest scop. Această concluzie rezultă din coroborarea dispoziţiilor art.61 alin.(1) teza a doua din Constituţie, conform cărora „Parlamentul este [ … ] unica autoritate legiuitoare a ţării”, cu prevederile art.76, 77 şi 78, potrivit cărora legea adoptată de Parlament este supusă promulgării de 28 către Preşedintele României şi intră în vigoare la trei zile după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în conţinutul său nu este prevăzută o altă dată ulterioară. Criteriul material are în vedere conţinutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relaţiilor sociale reglementate. În ceea ce priveşte ordonanţele Guvernului, Curtea a reţinut că, elaborând astfel de acte normative, organul administrativ exercită o competenţă prin atribuire care, prin natura ei, intră în sfera de competenţă legislativă a Parlamentului. Prin urmare, ordonanţa nu reprezintă o lege în sens formal, ci un act administrativ de domeniul legii, asimilat acesteia prin efectele pe care le produce, respectând sub acest aspect criteriul material. În consecinţă, întrucât un act juridic normativ, în general, se defineşte atât prin formă, cât şi prin conţinut, legea în sens larg, deci cuprinzând şi actele asimilate, este rezultatul combinării criteriului formal cu cel material.

63. Astfel, având în vedere jurisprudenţa sa în materie, Curtea reţine că ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului, sub aspect material, conţin norme de reglementare primară, având o forţă juridică asimilată cu a legii. Mai mult, Curtea observă că, potrivit art.115 alin.(3) din Legea fundamentală, „dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative”, iar potrivit alin.(7) al aceluiaşi articol ordonanţele de urgenţă „cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege (…)”.

64. Curtea constată că în cazul în care neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui act nu s-ar raporta la atribuţii de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege s-ar ajunge la situaţia ca în cazul infracţiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de legiuitor, Parlament sau Guvern, cât şi de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fişei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal. Curtea reţine că, deşi legislaţia primară poate fi detaliată prin intermediul adoptării unor acte de reglementare secundară, potrivit art.4 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actele normative date în executarea legilor şi a ordonanţelor Guvernului se emit doar în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

65. În concluzie, în materie penală, principiul legalităţii incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceştia supunându-se sancţiunii penale. Pentru aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art.1 alin.(4) şi (5) din Constituţie prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlament – prin adoptarea legii, în temeiul art.73 alin.(1) din Constituţie -, sau Guvern – prin adoptarea de ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituţie. Astfel, Curtea constată că dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.

66. În continuare, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat că Parlamentul este liber să decidă cu privire la politica penală a statului, în virtutea prevederilor art.61 alin.(1) din Constituţie în calitate de unică autoritate legiuitoare a ţării. Totodată, Curtea a reţinut că nu are competenţa de a se implica în domeniul legiferării şi al politicii penale a statului, orice atitudine contrară constituind o imixtiune în competenţa acestei autorităţi constituţionale (a se vedea Decizia nr.629 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.932 din 21 decembrie 2014). Astfel, Curtea recunoaşte că, în acest domeniu, legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere destul de întinsă, având în vedere că acesta se află într-o poziţie care îi permite să aprecieze, în funcţie de o serie de criterii, necesitatea unei anumite politici penale. Cu toate acestea, Curtea reţine că, deşi, în principiu, Parlamentul se bucură de o competenţă exclusivă în reglementarea măsurilor ce ţin de politica penală a statului, această competenţă nu este absolută în sensul excluderii exercitării controlului de constituţionalitate asupra măsurilor adoptate. Astfel, Curtea constată că incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni, ţin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile şi exigenţele constituţionale. În acest sens, Curtea a statuat că legiuitorul trebuie să dozeze folosirea mijloacelor penale în funcţie de valoarea socială ocrotită, Curtea putând cenzura opţiunea legiuitorului numai dacă aceasta contravine principiilor şi exigenţelor constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.824 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.122 din 17 februarie 2016). De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea Constituţiei este obligatorie, de unde rezultă că Parlamentul nu-şi poate exercita competenţa de incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale, decât cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Constituţie (Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 29 ianuarie 2014).

67. Astfel, Curtea constată că în exercitarea competenţei sale constituţionale de a legifera în cadrul politicii penale, legiuitorul are dreptul, dar şi obligaţia de a apăra anumite valori sociale, unele dintre acestea identificându-se cu valorile protejate de Constituţie (dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică – art.22; dreptul de vot – art.36; dreptul la ocrotirea sănătăţii – art.34, etc.), prin incriminarea faptelor care aduc atingere acestora (în acest sens a se vedea Decizia 31 nr.62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007 şi Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, precitată).

68. Totodată, Curtea reţine că, în exercitarea competenţei de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să ţină seama de principiul potrivit căruia incriminarea unei fapte ca infracţiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, ghidându-se după principiul „ultima ratio”. Referitor la principiul ultima ratio în materie penală, Curtea observă că acesta provine din limba latină, sintagma „ultima” provine din latinul „ultimus” însemnând „ultimul”, iar „ratio” în limba latină are semnificaţia de „procedeu”, „metodă”, „plan”. Astfel, ultima ratio are semnificaţia comună de procedeu sau metodă ultimă sau finală folosită pentru a atinge scopul urmărit. Curtea apreciază că, în materie penală, acest principiu nu trebuie interpretat ca având semnificaţia că legea penală trebuie privită ca ultimă măsură aplicată din perspectivă cronologică, ci trebuie interpretat ca având semnificaţia că legea penală este singura în măsură să atingă scopul urmărit, alte măsuri de ordin civil, administrativ, etc. fiind improprii în realizarea acestui deziderat.

69. Curtea apreciază că, în sens larg, scopul urmărit de legiuitor prin legislaţia penală este acela de a apăra ordinea de drept, iar, în sens restrâns, este acela de a apăra valori sociale, identificate de legiuitor în partea specială a Codului penal, acest scop fiind, în principiu, legitim. Totodată, măsurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmărit trebuie să fie adecvate, necesare şi să respecte un just echilibru între interesul public şi cel individual. Curtea reţine că din perspectiva principiului „ultima ratio” în materie penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancţiunea penală.

70. Curtea observă că acest principiu este receptat în jurisprudenţa curţilor constituţionale, precum şi în cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia) sau ale altor entităţi. Astfel, Curtea Constituţională a Lituaniei a reţinut că principiul constituţional al statului de drept ar fi încălcat în cazul în care răspunderea juridică a fost stabilită în lege pentru o astfel de faptă care nu este periculoasă pentru societate, şi prin urmare nu trebuie sancţionată, respectiv o sancțiune strictă (răspunderea juridică) a fost stabilită în lege pentru o faptă care este contrară legii, şi a cărei sancţiune sau pedeapsă impusă celui care a săvârşit-o este în mod evident prea mare, disproporționată (inadecvată) cu încălcarea comisă şi, prin urmare, injustă (Decizia din 10 noiembrie 2005, pronunţată în Cazul nr.01/04). Tribunalul Constituţional din Portugalia a reţinut, în esenţă, că într-un stat democratic bazat pe domnia legii, trebuie să se acorde atenție principiului constituțional potrivit căruia legea penală trebuie să fie utilizată numai pentru a proteja bunurile și valorile juridice care merită în mod clar o protecție penală (POR-2012-1-008, Codices). De asemenea, Curtea Constituţională a Ungariei a reţinut că rolul sistemului sancționator de drept penal ca o măsură ultima ratio înseamnă, fără îndoială, că acesta trebuie aplicat în cazul în care măsurile reglementate prin intermediul altor ramuri de drept se dovedesc insuficiente. Cu toate acestea, Curtea Constituțională nu ia în considerare starea sistemului juridic în vigoare, ci ia în considerare şi potențialul său de dezvoltare. Reglementarea incompletă a sistemului de sancțiuni juridice disponibile nu este un argument acceptabil în sine pentru a declara un anumit comportament ca infracțiune; restrângerea penală a drepturilor fundamentale constituționale nu este nici necesară, nici proporțională dacă este fundamentată pe astfel de motive [Decizia nr.18/2004. (V.25.)].

71. De asemenea, Curtea reţine că, la solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice şi drepturile omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului 33 Europei, Comisia de la Veneţia a adoptat Raportul asupra relaţiei dintre responsabilitatea ministerială politică şi cea penală, adoptat la cea de-a 94-a şedinţă plenară (8-9 martie 2013). Curtea constată că, în cadrul acestui raport, Comisia de la Veneţia a considerat că << prevederile penale care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” şi „abuz de putere” sau infracţiuni similare se găsesc în numeroase sisteme juridice europene, iar Comisia de la Veneţia recunoaşte că poate exista necesitatea pentru asemenea clauze generale […]. În acelaşi timp, Comisia subliniază că asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atât cu privire la cerinţele calitative ale art.7 al CEDO, cât şi la alte cerinţe fundamentale conform principiului statutului de drept, precum previzibilitatea şi securitatea juridică, şi relevă, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive. Comisia de la Veneţia consideră că prevederile penale naţionale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de putere” şi expresii similare trebuie interpretate în sens restrâns şi aplicate la un nivel înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracţiuni grave împotriva proceselor democratice naţionale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparţialităţii administraţiei publice ş.a.m.d. […]. Mai mult, trebuie impuse criterii suplimentare cum ar fi, spre exemplu, cerinţa existenţei intenţiei sau neglijenţei grave. Pentru cazurile de „abuz în serviciu” sau „abuz de putere” care implică interese economice, poate fi considerată adecvată cerinţa unei intenţii de câştig personal, fie pentru persoana în cauză sau, de exemplu, pentru un partid politic. […] În măsura în care prevederile penale de „abuz în serviciu” şi „abuz de putere” sunt invocate împotriva miniştrilor pentru acţiuni care sunt în principal de natură politică, atunci acest fapt trebuie făcut ca ultimă soluţie (ultima ratio). Mai mult, nivelul sancţiunilor trebuie să fie proporțional cu infracţiunea comisă şi să nu fie influenţat de considerente şi dezacorduri politice. Comisia de la Veneţia apreciază 34 că responsabilitatea de a nu folosi eronat prevederile privind „abuzul în serviciu” împotriva foştilor sau actualilor miniştri pentru motive politice ţine atât de sistemul politic, cât şi de procurorul general şi instanţele de judecată, indiferent dacă ministrul este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare>>.

72. Curtea observă că, în final, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, reţinând cele expuse în Raportul Comisiei de la Veneţia, a adoptat, în data de 28 iunie 2013, la cea de-a 27-a întâlnire, Rezoluţia nr.1950(2013), în care: <<îndeamnă majorităţile aflate la putere din statele membre să se abțină de a abuza de sistemul de justiție penală pentru persecutarea oponenților politici; invită organismele legislative ale acelor state ale căror reglementări penale includ încă dispoziții generale referitoare la „abuzul în serviciu” să ia în considerare abrogarea sau reformularea unor astfel de dispoziții, în scopul de a limita domeniul lor de aplicare, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția; invită autoritățile competente ale acelor state membre ale căror Constituții prevăd proceduri speciale de punere sub acuzare pentru răspunderea penală ministerială de a se asigura că acestea sunt interpretate și aplicate cu gradul de precauție și de reținere recomandate de Comisia de la Veneția>>.

73. Totodată, Curtea observă că, în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor către o politică a Uniunii Europene în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal, COM/2011/0573, la pct.2.2.1. – Necesitate și proporționalitate – dreptul penal ca măsură de ultimă instanță (ultima ratio) – se precizează că „anchetele și sancțiunile penale pot avea un impact semnificativ asupra drepturilor cetățenilor și au un efect stigmatizant. Prin urmare, dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță. Prin urmare, legiuitorul trebuie să analizeze dacă alte măsuri decât cele de drept penal, de exemplu regimuri de sancțiuni de natură administrativă sau civilă, nu ar putea asigura în mod suficient aplicarea politicii și dacă dreptul penal ar putea aborda problemele mai eficace.”

74. Având în vedere aceste premise, Curtea observă că sfera subiecților activi care pot săvârși infracțiunea de abuz în serviciu se circumscrie dispoziţiilor art.175 din Codul penal, aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale. De asemenea, Curtea constată că, potrivit art.308 alin.(1) din Codul penal, „dispoziţiile art.297 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”. Din analiza acestor din urmă dispoziţii rezultă că sfera subiecţilor activi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu excedează sferei persoanelor care au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale. Astfel, subiect activ al acestei infracţiuni poate fi şi orice persoană fizică, ce exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art.175 alin.(2) din Codul penal ori în cadrul oricărei persoane juridice .

75. Pe de altă parte, Curtea reţine că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a săvârşirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea constată că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei şi nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce determină instanţa de contencios constituţional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmă, dacă sunt îndeplinite şi celelalte elemente constitutive, poate fi o infracţiune de abuz în serviciu.

76. Plecând de la cele expuse anterior, Curtea constată că, în prezent, orice acţiune sau inacţiune a persoanei care se circumscrie calităţilor cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârşite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voinţa legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea constată că legiuitorul a identificat şi reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecinţelor unor fapte care, deşi, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.

77. Astfel, Curtea observă că, potrivit art.247 alin.(2) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, „abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”. Totodată, Curtea constată că, potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”. De asemenea, Curtea observă că, potrivit art.1349 alin.(1) şi (2) din Codul civil, care reglementează răspunderea delictuală, „orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”.

78. Analizând comparativ reglementarea infracţiunii de abuz în serviciu cu dispoziţiile legale expuse mai sus, ce instituie alte forme ale răspunderii decât cea penală, Curtea reţine că, deşi nu sunt identice, acestea se aseamănă într-o măsură care determină posibilitatea ca în cazul săvârşirii unei fapte să poată fi incidentă atât răspunderea penală, cât şi alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, administrativă sau civilă. Aceasta este posibil, având în vedere, că astfel cum s-a arătat, legiuitorul nu a precizat necesitatea existenţei unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite intensităţi a vătămării rezultate din comiterea faptei.

79. Mai mult, Curtea observă că noţiunea de „act”, folosită de legiuitor în cuprinsul reglementării infracţiunii de abuz în serviciu, nu este circumstanţiată la o anumită natură a acestuia. Astfel, Curtea observă că această noţiune poate fi interpretată fie în sensul de act material realizat de o persoană, fie de act juridic normativ, definit ca izvorul de drept creat de organe ale autorităţii publice, învestite cu competenţe normative (Parlament, Guvern, organe administrative locale), fie ca act al puterii judecătoreşti. Din această perspectivă, Curtea observă că modalitatea de interpretare a noţiunii de „act” poate determina o aplicare a legii care, într-o anumită măsură, interferează cu proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legislaţie distinctă celei penale, cum ar fi procedura excepţiei de nelegalitate sau procedura căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti.

80. În concluzie, Curtea reţine că sarcina aplicării principiului „ultima ratio” revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Astfel, Curtea apreciază că responsabilitatea de  a reglementa şi aplica, în acord cu principiul anterior menţionat, prevederile privind „abuzul în serviciu”, ţine atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât şi de organele judiciare – ministerul public şi instanţele judecătoreşti -, indiferent dacă subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare.

81. În continuare, în ceea ce priveşte celelalte critici de neconstituţionalitate, Curtea apreciază că acestea nu pot fi reţinute. Astfel, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la impredictibilitatea dispoziţiei legale sub aspectul formei de vinovăţie cerute pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, Curtea observă că dispoziţiile art.246 şi art.248 din vechea reglementare cuprindeau sintagma „cu ştiinţă”, în vreme ce noile dispoziţii nu mai specifică expres în cuprinsul lor care este forma de vinovăţie cerută. Însă, potrivit dispoziţiilor art.16 alin.(6) din Codul penal, „Fapta constând într-o acţiune sau inacţiune constituie infracţiune când este săvârşită cu intenţie. Fapta comisă din culpă constituie infracţiune numai când legea o prevede în mod expres”. Cu alte cuvinte, atunci când intenţia legiuitorului este aceea de a sancţiona faptele săvârşite cu forma de vinovăţie a culpei, acesta este obligat să specifice, în mod expres acest lucru în cuprinsul infracţiunii. De altfel, Curtea constată că încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice constituie infracţiunea de neglijenţă în serviciu reglementată în art.298 din Codul penal, iar nu infracţiunea de abuz în serviciu. Totodată, Curtea reţine că este opţiunea legiuitorului să incrimineze săvârşirea faptei de abuz în serviciu atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie indirectă, fără ca în acest fel să se încalce prevederile constituţionale ale art.1 alin.(5). 39

82. În continuare, în ceea ce priveşte critica potrivit căreia termenul „act” folosit în cuprinsul textului de lege criticat este lipsit de previzibilitate şi claritate, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reţinută. Astfel, referitor la termenul „act”, Curtea observă că doctrina este unanimă în a considera că acesta este folosit în cadrul infracţiunii în cauză în înţelesul de operaţie care trebuie efectuată de funcţionar (sau alt salariat) potrivit solicitării făcute de o persoană şi conform atribuţiilor sale de serviciu. Solicitarea adresată serviciului respectiv poate privi constatarea unui act juridic, ori întocmirea sau confirmarea unui înscris privind un act juridic; ori efectuarea unei constatări cu efecte juridice sau executarea unei hotărâri şi alte operaţii date în competenţa unui serviciu. Astfel, noţiunea de „act” din cadrul dispoziţiei criticate se circumscrie sferei atribuţiilor de serviciu/îndatoririlor pe care funcţionarul public, în accepţiunea art.175 din Codul penal, le are potrivit legii, în accepţiunea dată de instanţa de contencios constituţional prin prezenta decizie.

83. Totodată, Curtea apreciază că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia în cuprinsul dispoziţiilor art.297 din Codul penal nu se menţionează dacă „actul” care trebuie îndeplinit se circumscrie unui act licit sau ilicit. Curtea constată că, astfel cum s-a arătat anterior, „actul” la care face referire textul de lege criticat se circumscrie sferei atribuţiilor de serviciu pe care funcţionarul public le are. Astfel, situaţia premisă este cea a obligaţiei îndeplinirii unui act licit, atribuţia de serviciu/îndatorirea pe care funcţionarul public o are în sarcina sa neputând fi caracterizată decât prin liceitate. De altfel, Curtea constată că şi în doctrină s-a reţinut că situaţia premisă în structura infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor constă în prealabila existenţă a unui serviciu având competenţa de a efectua acte de felul aceluia care ocazionează săvârşirea abuzului. În cadrul acestui serviciu care constituie situaţia premisă îşi exercită atribuţiile funcţionarul care comite abuzul.

84. În continuare, Curtea observă că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de rezultat, astfel încât consumarea ei este legată de producerea uneia dintre urmările prevăzute de dispoziţiile art.297 din Codul penal, şi anume cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Astfel, referitor la expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”, criticată de autorii excepţiei ca fiind lipsită de claritate, Curtea observă că sintagma „interes legitim” nu este definită în Codul penal. Curtea reţine, însă, că, în doctrină, s-a arătat că prin expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” se înţelege lezarea sau prejudicierea morală, fizică sau materială, adusă intereselor legale ale unor asemenea persoane. Vătămarea drepturilor ori a intereselor legale ale unei persoane presupune ştirbirea efectivă a drepturilor şi intereselor legitime, în orice fel: neacordarea acestora, împiedicarea valorificării lor etc., de către funcţionarul care are atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte realizarea drepturilor şi intereselor respective. Totodată, Curtea reţine că, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „interes” reprezintă acțiunea pentru satisfacerea anumitor nevoi, acțiunea de a acoperi unele trebuințe, folos, profit. Interesul este legal dacă acesta este ocrotit sau garantat printr-o dispoziţie normativă. De asemenea, paguba cauzată persoanei fizice sau juridice trebuie să fie certă, efectivă, bine determinată, întrucât şi în raport de acest criteriu se apreciază dacă fapta prezintă, sau nu, un anumit grad de pericol social.

85. Astfel, Curtea apreciază că „vătămarea drepturilor şi intereselor legitime” presupune afectarea, lezarea unei persoane fizice sau juridice în dorinţa/preocuparea acesteia de a-şi satisface un drept/interes ocrotit de lege. S-a reţinut că vătămarea intereselor legale ale unei persoane presupune orice încălcare, orice atingere, fie ea fizică, morală sau materială, adusă intereselor protejate de Constituţie şi de legile în vigoare, potrivit cu Declaraţia Universală asupra Drepturilor Omului. Aşadar, gama intereselor (dorinţa de a satisface anumite nevoi, de preocuparea de a obţine un avantaj etc.) la care face referire textul legal este foarte largă, ea incluzând toate posibilităţile de manifestare ale persoanei potrivit cu interesele generale ale societăţii pe care legea i le recunoaşte şi garantează. Este totuşi necesar ca fapta să prezinte o anumită gravitate. În caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracţiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.

86. În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Curtea observă că, prin Decizia nr.400 din 15 iunie 2016, nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunţării prezentei decizii, răspunzând unor critici similare, a respins excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii. În continuare, Curtea reţine că infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 constituie, astfel cum prevede şi titlul secţiunii din care face parte, o infracţiune asimilată celor de corupţie, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracţiunii de abuz în serviciu. În continuare, Curtea reţine că în legislaţia penală, în raport de elementele componente, pot exista norme complete şi norme incomplete, acestora din urmă lipsindu-le fie dispoziţia, fie sancţiunea, fie elemente ale acestora, pe care le împrumută din conţinutul altor norme.

87. În legătură cu normele de trimitere, Curtea, prin Decizia nr.82 din 20 septembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.58 din 19 martie 1996, a statuat că trimiterea de la un text de lege la altul, în cadrul aceluiaşi act normativ sau din alt act normativ, este un procedeu frecvent utilizat în scopul realizării economiei de mijloace. Pentru a nu se repeta de fiecare dată, legiuitorul poate face trimitere la o altă prevedere legală, în care sunt stabilite expres anumite prescripţii normative. Efectul dispoziţiei de trimitere constă în încorporarea ideală a prevederilor la care se face trimiterea în conţinutul normei care face trimitere. Se produce astfel o împlinire a conţinutului ideal al normei care face trimiterea cu prescripţiile celuilalt text. În lipsa unei atare operaţii, legiuitorul ar fi încadrat, evident, acest text în forma scrisă a textului care face trimitere. Astfel, potrivit art.5 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757 din 12 noiembrie 2012, „atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete”.

88. Prin urmare, Curtea apreciază că analiza existenţei infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziţia respectivă fiind o normă incompletă.

89. În continuare, Curtea constată că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 sunt neconstituţionale deoarece nu precizează dacă trebuie să existe o relaţie de rudenie/prietenie între funcţionar şi persoana care a dobândit folosul necuvenit, ceea ce determină neclaritatea sintagmei „a obţinut”. Curtea apreciază că, prin infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu şi atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispoziţiile Codului penal, subiectul activ al infracţiunii obţine pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Referitor la sintagma „a obţinut”, Curtea observă că aceasta are potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române sensul de „a primit”, „a dobândit”, „a realizat”. În ceea ce priveşte folosul obţinut din săvârşirea infracţiunii, Curtea apreciază că acesta presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestaţii de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar şi avantaje nepatrimoniale, cu condiţia ca acestea să fie legal nedatorate. Expresia „pentru sine sau pentru altul” se referă la destinația foloaselor, prin sintagma „pentru altul” legiuitorul înțelegând să incrimineze și o destinație colaterală, deviată a foloaselor obţinute din săvârşirea acestei infracţiuni de către funcţionarul public. Astfel, Curtea consideră că nu are relevanţă existenţa unei relaţii de rudenie/prietenie între funcţionarul public şi persoana care a dobândit avantajul, esenţială fiind dobândirea de către o persoană (funcţionar public sau terţ) a unui folos necuvenit.

90. În ceea ce priveşte susţinerile potrivit cărora există o lipsă de corelare între Codul penal, Legea nr.78/2000 şi alte legi speciale care cuprind prevederi similare, precum şi în ceea ce priveşte invocarea unor chestiuni de fapt, Curtea constată că acestea nu se constituie în veritabile critici de neconstituţionalitate ce pot face obiectul unui control de constituţionalitate din partea instanţei de contencios constituţional.

91. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) şi art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin. (1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bica Alina Mihaela în Dosarul nr.4397/1/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, de Cimpu Robert în Dosarul nr.1479/54/2015 al Curţii de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de Olărean Aurel în Dosarul 44 nr.453/285/2014 al Curţii de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de Constantinescu Nicuşor Daniel în Dosarul nr.821/36/2015 al Curţii de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, de Mocanu Antoniu Cezar, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Bădescu Mircea, Ghenea Georgel şi Soare Vasile în Dosarul nr.2610/91/2014 al Tribunalului Vrancea – Secţia penală, de Simion Adrian, Danielescu Iulian, Mocanu Ştefania Mădălina, Aldea Carmen Lăcrămioara, Baciu Andrada Bianca, Mândreanu Constantin Ciprian, Dumitru Mircea Dragoş, Picuş Veronica, Plopeanu Petrica şi Purcărea Petre în Dosarul nr.469/113/2015 al Tribunalului Brăila – Secţia penală, de Simion Marius şi Oprescu Florian Valentin în Dosarul nr.1199/113/2015 al Tribunalului Brăila – Secţia penală, de Gheorghe Bunea Stancu în Dosarul nr.1614/91/2015 al Tribunalului Vrancea – Secţia penală şi constată că dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori în aceleaşi dosare şi constată că dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie sunt constituţionale în raport de criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, Curţii de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Curţii de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Curţii de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Tribunalului Vrancea – Secţia penală şi Tribunalului Brăila – Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2016.

Cauzele de exonerare și cauzele de excludere în materia asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente rutiere

Potrivit actualei reglementări (art. 2199 C.civ.) contractul de asigurare este definit ca fiind acea convenție prin care contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.

Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare.

Caracterele juridice ale contractului de asigurare sunt, după cum urmează: caracterul sinalagmatic, părțile se obligă reciproc[1], consensual, deoarece valabilitatea contactului de asigurare nu presupune manifestarea consimțământului într-o anumită formă[2], are un caracter aleatoriu deoarece existența și întinderea obligațiilor nu este cunoscută părților încă de la momentul încheierii contractului de asigurare, ci depinde de un element viitor și incert[3], are un caracter oneros, este un contract cu executare succesivă și este un contract de adeziune, adică astfel cum stabilește chiar legiuitorul în cuprinsul art. 1175 clauzele esențiale ale contractului sunt impuse ori redactate de una dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte ca atare.

După cum știm potrivit art. 4 din Legea nr. 136/1995 este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire.

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/ înregistrării în România au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

În cazul în care are loc un accident auto societatea de asigurare este obligată să suporte despăgubirile în baza contractului de asigurare pentru prejudiciile suferite de persoanele păgubite prin accident dar și cheltuielile suportate de asigurați în procesul.

Legiuitorul a stabilit că în caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia conducătorului autovehiculului respectiv.

Societatea de asigurare este obligată să suporte despăgubirile chiar și în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.

Altfel spus, riscurile acoperite prin încheierea contractului de asigurare sunt:

 • Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • Pagubele materiale;
 • Pagubele consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat;
 • Cheltuielile de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

De asemenea, potrivit art. 26 alin 2 din Norma nr. 23/2014 alin. 2) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:

 1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
 2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:
 3. a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului;
 4. nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv;
 5. nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv;
 6. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 7. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;
 8. prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

Regimul juridic, condițiile și modalitățile în care se determină și se plătesc despăgubirile terțelor persoane prejudiciate prin producerea accidentului auto a fost creat de legiuitor în așa fel încât în toate cazurile terților prejudiciați să le fie reparat prejudiciul în totalitate și să nu sufere amânări sau tergiversări nefondate. Aceasta este și rațiunea pentru care polița RCA acoperă plata despăgubirilor chiar și în cazul în care accidentul auto a fost provocat de o altă persoană decât persoana asigurată.

Așa cum am observat din definiția data de legiuitor contractului de asigurare precum și din obligațiile reglementate ce incumbă celor două părți contractante, societatea de asigurare trebuie să plătească despăgubirea față de terțele persoane în toate cazurile, în limitele stabilite prin contractul de asigurare, iar asiguratul este obligat să achite prima de asigurare astfel cum a fost stabilită prin contract.

Altfel spus, obligația principală a asiguratului este de a plăti prima de asigurare, iar obligația principală a societății de asigurare este de a suporta despăgubirile în cazul în care se produce riscul asigurat prin contract, respectiv are loc un accident auto soldat cu prejudicii materiale sau morale.

Exonerarea de la răspundere contractuală a societății de asigurare se poate invoca numai în situația în care persoana interesată, în speță societate de asigurare invocă și dovedește existența vreunei cauze de nulitate incidentă în momentul încheierii contractului de asigurare, lucru care conduce la invalidarea contractului de asigurare.

Trebuie totuși făcut distincție între cauzele de excludere care se referă la riscurile ce nu sunt acoperite prin polița de asigurare, cauzele de nulitate a contractului de asigurare și cazurile în care asigurătorul este în drept să recupereze sumele plătite cu titlu de despăgubire de la persoana sau persoanele responsabile pentru producerea pagubei.

Referitor la prima categorie respectiv riscurile și prejudiciile care nu sunt cuprinse în asigurarea obligatorie de răspundere auto și pentru care, implicit nu poate fi atrasă răspunderea societății de asigurare acestea sunt prevăzute în mod expres și limitativ de legiuitor în cuprinsul art. 27 din Norma nr. 23/2014 respectiv:

Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

 1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
 2. într-un caz de forţă majoră;
 3. din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
 4. din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pct. 5;

Primul caz în care nu se acoperă riscurile și nu se acordă despăgubirile se referă la împrejurarea în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului a produs accidentul din cauza unui caz de forță majoră, culpei exclusive a persoanei prejudiciate sau din culpa exclusivă a unei terțe persoane. De pildă, în urma unui accident rutier soldat cu decesul persoanei accidentate se stabilește prin raportul de expertiză că în cauză culpa producerii acestui accident aparține în exclusivitate victimei.[4]

 1. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;

Acest caz de excludere este lesne de înțeles deoarece se explică prin prisma rațiunii existenței asigurării de răspundere civilă obligatorie care asigură prejudiciile suferite de terțele persoane din accidente rutiere iar nu prejudiciile suferite chiar de către asigurat.

 1. următoarele situaţii:
 2. prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
 3. bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
 4. bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 5. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
 6. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;

Astfel cum rezultă din chiar cuprinsul textului de lege societatea nu poate fi obligată să plătească daune în cazul în care prejudiciile au fost cauzate în afara valabilității asigurării, precum și în cazul în care cuantumul prejudiciului este atât de mare încât depășește limita de despăgubire stabilită prin polița de asigurare RCA.

În prima situație, când s-au produs prejudicii ca urmare a producerii unui accident rutier fără a exista o poliță RCA valabilă persoanele care au suferit prejudicii pot fi despăgubite de către Fondul pentru protecția victimelor străzii.

 1. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
 2. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
 3. sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 4. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 5. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;
 6. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
 7. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 8. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 9. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război;
 10. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

Referitor la cazurile în care asigurătorul este în drept să recupereze sumele plătite cu titlu de despăgubire de la persoana sau persoanele responsabile pentru producerea pagubei aceste cazuri sunt expres și limitativ prevăzute de lege, respectiv:

 1. accidentul a fost produs cu intenţie;
 2. accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvîrşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 3. accidentul a fost produs în timpul cînd autorul infracţiunii săvîrşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărire;
 4. persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fără consimţămîntul asiguratului. (art. 58 din Legea nr. 136/ 1995).

Este important de subliniat faptul că în cazurile anterior enunțate sumele care reprezintă despăgubiri sunt suportate de societatea de asigurare, chiar dacă izvorul producerii lor exceede riscului asigurat prin contract.

Nu de puține ori în practica judiciară societățile de asigurare au invocat faptul că în cazul în care vorbim de accidente produse cu intenție aceasta nu este obligată să suporte despăgubirile materiale și morale și că singura persoană care va suporta aceste despăgubiri este asiguratul inculpat în dosar. De pildă, într-un dosar penal având ca obiect cercetarea infracțiunii de vătămare corporală gravă produsă ca urmare a unui accident rutier săvârșit cu intenție unde conducătorul auto inculpat a lovit cu intenție un alt autovehicul în care se afla cel de-al doilea conducător auto persoană vătămată provocându-i acestuia din urma atât daune materiale cât și vătămări corporale, societatea de asigurare invocă exonerarea acesteia de la răspunderea contractulă deoarece accidentul auto a fost produs cu intenție, iar polița RCA acoperă doar accidentele auto produse din culpa.

Soluția corectă în raport de dispozițiile legale anterior enunțate este de a obliga societatea de asigurare la plata către terțul vătămat a despăgubirilor materiale și morale solicitate cu precizarea că societatea de asigurare poate în temeiul acțiunii în regres să se îndrepte împotriva conducătorului auto care a produs accidentul auto cu intenție, pe calea unui proces civil separat să recupereze sumele suportate de către aceasta din urmă cu titlu de daune achitate către terțul vătămat.

Trebuie amintit faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea unui recurs în interesul legii prin Decizia nr. 1/2016 a stabilit că în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitatea de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune, în limitele stabilite prin contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă.

Această soluție era necesară având în vedere că prin intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală legiuitorul a definit prin art. 86 persoana responsabilă civilmente ca fiind persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente.

În raport de această definiție dată de legiutor persoanei responsabile civilmente în practica judiciară au existat două opinii divergente cu privire la calitatea pe care o are societatea de asigurare într-un dosar penal. Unele instanțe o considerau în continuare ca și în vechea legislație societatea de asigurare de răspundere civilă și obligau inculpații în solidar cu societatea la plata despăgubirilor materiale și morale, alte instanțe considerau că aceasta are calitate de parte responsabilă civilmente și, pe cale de consecință, trebuie să suporte prejudiciul singură. Divergența există în practica judiciară a fost tranșată prin soluționarea recursului în interesul legii de către Înalta Curte prin Decizia nr. 1/2016 anterior menționată.

Am observat anterior care sunt cazurile în care societatea de asigurare este obligată să suporte despăgubirile chiar dacă accidentul s-a produs în alte împrejurări decât cele ale producerii unui risc.

Ce se întâmplă însă în cazul în care contractul de asigurare deși a fost încheiat și s-a achitat prima de asigurare acesta este însă lovit de nulitate ca urmare a declarației inexacte din partea asiguratului sau a altei cauze de nulitate.

Știm că potrivit art. 2204 C.civ. (1)În afară de cauzele generale de nulitate, contractul de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea-credinţă de către asigurat ori contractantul asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii, chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii riscului asigurat. Primele plătite rămân dobândite asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate.

(2)Declaraţia inexactă sau reticenţa din partea asiguratului ori a contractantului asigurării a cărui rea-credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage nulitatea asigurării. În cazul în care constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc anterior producerii riscului asigurat, asigurătorul are dreptul fie de a menţine contractul solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primită de asigurat, restituindu-i acestuia din urmă partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează. Atunci când constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizaţia se reduce în raport cu proporţia dintre nivelul primelor plătite şi nivelul primelor ce ar fi trebuit să fie plătite.

În cuprinsul art. 2204 C.civ. este prevăzut un nou caz de nulitate al contractului de asigurare, în afara cauzelor generale de nulitate prevăzute de cod pentru toate tipurile de contract și anume, cazul în care în momentul încheierii contractului de asigurare asiguratul furnizează informații inexacte sau dă dovadă de reticență, ambele cu rea-credință, împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii.[5]

Pare că ar fi un caz special de dol în materie de asigurări cu precizarea că în acest din urmă caz eroare provocată de așa-zisele manopere dolosive trebuie să fie una esențială, respectiv să vizeze împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii.[6]

Ca sancțiune a conduitei asiguratului sau a contractantului asigurării legiuitorul a prevăzut că primele plătite rămân dobândite asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate.

Pentru a se reține nulitatea contractului de asigurare persoana interesată trebuie să facă dovada faptului că asiguratul sau contractantul asigurării a dat o declarație inexactă sau a dat dovadă de reticență asupra unor împrejurări esențiale pentru încheierea contractului, iar această conduită a fost manifestată cu rea-credință, în caz contrar nu va interveni nulitatea contractului.

Alineatul 2 al acestui text de lege prevede și situația în care nu s-a putut dovedi reaua-credință a asiguratului sau contractantului asigurării astfel că, în aceste condiții, nu mai vorbim de o nulitate a asigurării.

Consecințele care se produc în cazul în care se constată existența unor declarații inexacte sau a reticenței diferă în funcție de momentul descoperirii declaraţiei inexacte sau a reticenţei.

În cazul în care constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei a avut loc înainte de producerea riscului asigurat asigurătorul are dreptul fie de a menţine contractul solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primită de asigurat, restituindu-i acestuia din urmă partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează.

Pentru că asigurătorul este cel vătămat într-o astfel de situație legiuitorul i-a lăsat acestuia alegerea între cele două modalități, fie de a menține contractul solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primită de asigurat, cu obligația asigurătorului de a-i restitui asiguratului partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează.

În opinia noastră, atunci când vorbim de o cauză de nulitate ce afectează contractul de asigurare, apreciem că societatea de asigurare nu poate fi obligată la plata sumei constând în daune materiale și daune morale solicitate de către terții prejudiciați ca urmare a producerii accidentului rutier.

Apreciem că nu poate fi antrenată răspunderea contractuală a societății de asigurare, contrar opiniei exprimate în doctrina de specialiatate[7] pentru următoarele argumente.

Atunci când vorbim fie de incidența unui caz de nulitate relativă, fie de incidența unui caz de nulitate absolută, societatea de asigurare se poate apăra invocând existența acestei cauze de nulitate pe cale de excepție în cursul procesului penal deoarece antrenarea răspunderii civile a societății de asigurare își are izvorul în contractul de asigurare.

Antrenarea răspunderii civile delictuale a inculpatului și, implicit, antrenarea răspunderii contractuale a societății de asigurare sunt chestiuni care țin de latura civilă a cauzei penale și pot face obiect de analiză al instanței chiar dacă vorbim de un dosar penal. Fiind chestiuni care țin de soluționarea laturii civile a cauzei penale, respectiv analizarea de către instanță dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile răspunderii civile în cauză sunt incidente dispozițiile de drept material civil.

Potrivit art. 1247 alin. 2 C.civ. nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie. De asemenea, potrivit art. 1249 alin. 2 C.civ. nulitatea relativă poate fi invocată pe cale de acţiune numai în termenul de prescripţie stabilit de lege. Cu toate acestea, partea căreia i se cere executarea contractului poate opune oricând nulitatea relativă a contractului, chiar şi după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare.

Întrucât atât nulitatea absolută cât și nulitatea relativă pot fi invocate pe cale de excepție apreciem că societatea de asigurare poate invoca pe cale de excepție nulitatea contractului de asigurare în cursul procesului penal și, apreciind instanța de judecată că în cauză este incident cazul de nulitate în atare condiții va obliga doar pe inculpat la plata despăgubirilor către persoanele vătămate părți civile, nu și societatea de asigurare.

Pentru a dispune instanța în soluționarea procesului penal obligarea societății de asigurare la plata sumelor constând daune pentru acoperirea de prejudicii materiale sau morale trebuie să verifice mai întâi dacă în speță sunt îndeplinite condițiile pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, iar în cazul în care sunt îndeplinite trebuie să verifice dacă față de societatea de asigurare sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile contractuale.

Pentru a antrena răspunderea civilă contractuală a societății de asigurare instanța trebuie să verifice dacă există sau nu un contract de asigurare și dacă acesta este valabil încheiat.

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat în considerentele Deciziei de soluționare a recursului în interesul legii nr. 1/2005 faptul că: (…) în cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 998 din Codul civil, a celui care, prin fapta sa, a cauzat efectele păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului, întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995.

Observăm faptul că antrenarea răspunderii civile a societății de asigurare are loc în temeiul contractului iar nu în temeiul legii astfel încât nu suntem de acord cu susținerea potrivit căreia răspunderea societății de asigurare există indiferent dacă este sau nu valabil contractul de asigurare.

Nu în ultimul rând, legiuitorul a reglementat și situația în care nu există contract de asigurare sau în cazul în care autorul accidentului nu este identificat astfel încât în aceste ipoteze potrivit art. 61 din Legea nr. 136/1995 republicată potrivit căruia pentru protejarea persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule supuse înmatriculării se constituie Fondul pentru Protecția Victimelor Străzii care va acoperi prejudiciile suferite de aceste persoane.

Considerăm că încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente este o obligație legală care incumbă asiguratului iar nu societății de asigurare, iar societatea de asigurare își asumă obligații doar  o data cu încheierea contractului de asigurare, astfel încât izvorul răspunderii societății de asigurare este contractul de asigurare iar nu legea, cum este de pildă în cazul răspunderii civile a comitenților pentru fapta prepușilor, respectiv răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia (art. 1372 și următoarele C.civ.)

În concluzie, astfel cum am arătat în cele anterior prezentate consecințele juridice care intervin sunt diferite în funcție de cum ne raportăm la existența unei cauze de excludere a răspunderii societății de asigurare, cauzele de recuperare a sumelor de bani plătite de către societatea de asigurare către terțele persoane păgubite și cazurile în care intervine o cauză de anulare sau de nulitate a contractului de asigurare.

[1] D. M. Gavriș și colaboratorii, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 576;

[2] V. Nemeș, Dreptul asigurărilor, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 188;

[3] D. M. Gavriș și colaboratorii, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 577;

[4] V. Nemeș, Dreptul asigurărilor, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 340;

[5] D. M. Gavriș și colaboratorii, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 585;

[6] V. Nemeș, Dreptul asigurărilor, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 226;

[7] V. Nemeș, Dreptul asigurărilor, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 341;

Contractul de asigurare facultativă- Daună totală- indemnizație de asigurare

În practică am întâlnit cazuri în care societatea de asigurări cu care clientul încheiase contractul de asigurare de răspundere facultativă (CASCO) a plătit clientului doar o parte din suma stabilită prin contract în caz de daună totală.

Justificarea oferită de societatea de asigurări rezida în aceea că din suma totală ce trebuia achitată în caz de daună totală trebuia să se scadă și uzura autovehiculului, pe lângă celelalte elemente care sunt scăzute în mod normal și sunt reglementate, de regulă, în contractele de asigurare, condițiile generale, respectiv:

 • Franșizele înscrise în contractul de asigurare, 
 • Contravaloarea epavei vehiculului, în caz de daună totală
 • Contravaloarea primelor datorate până la sfârșitul perioadei de asigurare în cazul daunelor totale.

Într-adevăr, în timp intervine uzura autovehiculului însă calculul și determinarea acestei eventuale uzuri se realizează în mod unilateral de către societatea de asigurare iar de cele mai multe ori așa-zisa uzură reprezintă jumătate din valoarea asigurată în caz de daună totală.

Este greu de crezut că în câteva luni de la data evaluării și încheierii contractului de asigurare de răspundere facultativă autovehiculul se uzează atât de mult încât suma rezultantă se înjumătățește.

Întrucât astfel de practici sunt abuzive și nelegale iar singura modalitate de cenzurare a lor este prin intermediul instanțelor competente redau mai jos câteva considerente și decizii pronunțate chiar de către Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la aceste aspecte.

Contractul de asigurare a fost definit de legiuitor ca fiind contractul prin care contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit. (Art. 2199 C.civ.)

Potrivit art. 2214 C.civ. În cazul asigurării de bunuri, asigurătorul se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească o despăgubire asiguratului, beneficiarului asigurării sau altor persoane îndreptăţite. În continuare, potrivit art. 2217 C.civ. (1)Despăgubirea se stabileşte în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depăşi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei şi nici suma asigurată.

Întrucât art. 2214 C.civ prevede faptul că despăgubirea se stabilește în funcție de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat societățile de asigurare speculează acest articol în favoarea lor, cum este și normal, dar printr-o manieră nelegală.

În momentul încheierii contractului de asigurare societatea de asigurare are în vedere la stabilirea primei de asigurare o anumită valoare a autovehiculului (valoare determinată de anul de fabricație, marca, numărul de km, dotările autovehiculului, etc).

În momentul în care se produce riscul asigurat (accident rutier soldat cu dauna totală a autovehiculului) societatea de asigurare de această dată stabilește o altă valoare a autovehiculului, desigur mult mai mică decât valoarea stabilită inițial, iar suma acordată cu titlu de despăgubiri este determinată în funcție de această a doua evaluare mult mai mică.

Singurul criteriu care determină devalorizarea bruscă a autovehiculului avut în vedere de societatea de asigurare este numărul de km, chiar dacă celelalte criterii utilizate la determinarea primei de asigurare nu s-au schimbat (anul de fabricație rămâne același, dotările rămân aceleași).

Am întâlnit în practică situația următoare: la o lună de zile de la data încheierii contractului de asigurare facultativă a avut loc riscul asigurat iar societatea de asigurare a plătit doar jumătate din suma asigurată încercând să justifice diferența de sumă prin contestarea numărului de km al autovehiculului de la data încheierii contractului de asigurare, considerând netemeinic faptul că la data încheierii contractului de asigurare autovehiculul avea de fapt un alt număr de km decât cel constatat chiar de către agentul care a realizat constatarea stării autovehiculului angajat al societății de asigurare.

Desigur că această încercare a societății de asigurare de a se sustrage de la condițiile contractuale la care aceasta s-a angajat a rămas fără rezultat, clientul primind și diferența de sumă pe care trebuia, de fapt, să o primească încă de la bun început.

Redau mai jos câteva considerente din deciziile pronunțate chiar de către Înalta Curte de Casație și Justiție în diferite spețe de-a lungul timpului.

În practica sa instanța supremă a reținut următoarele: atât timp cât asiguratul și-a achitat toate obligațiile contractuale izvorâte din contractul de asigurare facultativă a autovehiculelor, care constituie legea părților, are dreptul la acoperirea pagubei reale produse ca urmare a avarierii autovehiculului. Întrucât avarierea a fost totală, iar repararea autovehiculului avariat depășește suma asigurată, având în vedere că potrivit contractului de asigurare facultativă încheiat între părți rezultă că despăgubirea nu poate depăși nici cuantumul pagubei și nici suma la care s-a încheiat asigurarea, se justifică pe deplin pretenția asiguratului de a i se plăti integral suma pentru care s-a asigurat. (CSJ, s.com. dec. Nr. 1660/2003)

De asemenea, într-o altă speță aflată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție instanța supremă a reținut următoarele: De altfel, chiar in cuprinsul conditiilor generale de asigurare emise de asigurator se arata ca autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii, iar aceasta valoare reala se stabileste in raport de vechimea si uzura vehiculului.

In ceea ce priveste valoarea bunului, instanta de recurs apreciaza ca, fata de data incheierii politei – 23.12.2008 si data producerii riscului asigurat – 20.02.2009, aceasta este cea la care a fost evaluat autoturismul de asigurator in vederea stabilirii primelor de asigurare, intrucat nu poate exista o evaluare a bunului in vederea incasarii primelor de asigurare si alta in vederea acordarii despagubirilor. (Î.C.C.J., Secția a doua civilă, Decizia civilă nr. 103/17 ianuarie 2013)

În practica judiciară s-a statuat că după ce a acceptat gradul de uzură al autovehiculului, într-un anumit procent, și a încasat prima de asigurare la această uzură, asiguratorul nu mai poate ataca evaluarea pe baza unor criterii teoretice, ca starea medie de întreținere a bunurilor, gradul de întrebuințare, etc, după producerea riscului asigurat. (Cas, s.com., dec.nr. 2408/2003, în V. Terzea, Noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 1096).

Infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005- acțiuni repetate de revânzare a autovehiculelor second- hand

Prin prezentul articol ne-am propus să punctăm câteva aspecte esențiale legate de existența sau nu a infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 în cazul unei persoane fizice care, în decurs de o perioadă de câțiva ani, s-a ocupat de revânzarea autovehiculelor second- hand, obținând venituri din această activitate, în condițiile în care această persoană fizică  nu s-a înregistrat nici la Oficiul Registrului Comerțului și nici la organele fiscale competente deci,  nu și-a declarat nici veniturile obținute din această activitate și, cu toate acestea, urmare a unui control din partea organelor fiscale s-au descoperit veniturile și s-a putut determina și eventualul prejudiciu revendicat de către organele fiscale.

Potrivit art. 9 alin. 1 lit a din Legea nr. 241/2005: Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cuînchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de laîndeplinirea obligaţiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

Această infracțiune a generat numeroase discuții atât în forma sa existentă până la intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005 dar și în forma sa actuală.

Problemele și discuțiile apar atunci când vorbim despre latura obiectivă a acestei infracțiuni deoarece, suntem în situația de a determina ce înseamnă fapta de ascundere a bunului sau a sursei impozabile sau taxabile pentru a înțelege daca fapta unui inculpat într-o anumită speță constituie sau nu infracțiune prin raportare la elementul material al acestei infracțiuni.

Considerăm că legiuitorul a avut intenția de a incrimina cât mai exact o faptă de evaziune fiscală care constă în acțiunea de ascundere a bunului sau, mai des întâlnit în practică, a sursei impozabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul consolidat al statului, faptă care trebuie comisă în altă modalitate decât cea descrisă la art. 9 alin. 1 lit. b din același act normativ.

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, constituie infracţiunea de evaziune fiscală ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 presupune, sub aspectul laturii obiective, o acţiune de ascundere a bunului, care se poate realiza în diverse modalități practice, cum ar fi, prin întocmirea sau deţinerea de documente false care să denatureze provenienţa, proprietatea sau circulaţia bunului, iar sub aspectul laturii subiective întotdeauna trebuie să existe intenţie directă calificată prin scop, scopul fiind acela de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Din analiza infracțiunilor enumerate la art. 9 alin. (1) din Legea evaziunii fiscale, rezultă că au ca element constitutiv comun reducerea frauduloasă, de către contribuabil, a bazei de impozitare așa încât legiuitorul a urmărit să sancționeze acțiunea de reducere frauduloasă și nu plata efectivă a sumei de bani stabilită cu titlu de obligaţie fiscală, ceea ce înseamnă că neplata datoriilor către bugetul consolidat al statului este o problemă strict de drept procesual fiscal, adică de modul cum organul fiscal colectează creanţele fiscale: prin conformare voluntară sau prin executare silită.

Prin bază de impozitare se înţelege valoarea creanţelor fiscale supuse impunerii, adică acel venit (câştig), operaţiune sau bun asupra căruia poartă obligaţia fiscală ce dă naştere raportului juridic fiscal.[1]Creanţele fiscale se stabilesc, conform art. 93 alin. (2) C. proc. fisc., prin declaraţie de impunere sau prin decizie de impunere.

Pentru că ne-am propus ca, în prezenta lucrare să abordăm problema practică referitoare la revânzarea de autovehicule second- hand de către persoanele fizice care au efectuat tranzacții de natură comercială în urma cărora au realizat venituri pe care nu le-au declarat la organele fiscale competente, în continuare, vom aborda această ipoteză urmând a analiza dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.

În acest context, organele fiscale au solicitat informații cu privire la autovehiculele deținute de o persoană fizică într-o anumită perioadă de la Primăriile de domiciliu care au furnizat aceste informații, precum și copii de pe actele de vânzare cumpărare prin care persoanele fizice au cumpărat respectivele autovehicule precum și de pe contractele de vânzare cumpărare prin care persoanele fizice au revândut acele autovehicule, înscrisuri în raport de care organele fiscale au determinat care a fost profitul obținut în urma acestor operațiuni de persoanele fizice și au calculat impozit și, atunci când a fost cazul, TVA.

Raportat strict la această situație de fapt, organele fiscale au sesizat organele de urmărire penală cu plângeri penale prin care au solicitat să se efectueze cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a).

În astfel de cazuri ne punem întrebarea dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de acest articol adică, dacă putem vorbi de o ascundere a sursei impozabile sau taxabile.

Din punctul nostru de vedere, în acest caz, nu putem vorbi de existența unei infracțiuni deoarece nu se face dovada elementului material al laturii obiective câtă vreme persoanele fizice nu au ascuns sursa impozabilă sau taxabilă ci doar se fac vinovate de faptul că nu au declarat la organele fiscale competente veniturile obținute.

Considerăm că nu vorbim de o ascundere a sursei impozabile sau taxabile câtă vreme chiar organele fiscale competente au putut identifica sursa impozabilă sau taxabilă prin obținerea de date și chiar și de documente de la Primăriile de domiciliu ale persoanelor fizice cercetate și, mai mult decât atât, au putut chiar să calculeze și să determine impozitul și TVA-ul datorat de persoana fizică la bugetul de stat.

Ca atare, nu se poate susține că suntem în prezența unei ascunderi a sursei impozabile sau taxabile deoarece, în cazul de față, sursa impozabilă este reprezentată de operațiunea de revânzare a autovehiculului iar baza de calcul este reprezentată de prețul încasat cu ocazia revânzării iar operațiunea de revânzare și prețul obținut nu au fost ascunse, acestea fiind evidențiate în registre publice, adică în registrul Primăriei de la domiciliul persoanei fizice, aspect constatat chiar de către organele fiscale și confirmat chiar prin plângerea penală formulată în cuprinsul căreia a arătat cu exactitate faptul cădatele și documentele au fost culese de la Primăria de la domiciliul persoanei fizice.

În cazul de față, organele fiscale nu au fost în imposibilitatea de a stabili obligațiile fiscale de plată ci, din contră, au avut la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a calcula și determina aceste obligații de plată.

Acest punct de vedere este susținut și de practica judiciară, după cum urmează: Într-o decizie de speță, instanța supremă a stabilit că: În situația veniturilor pentru care a existat atât obligația evidențierii în contabilitate, câși obligația declarării la organele fiscale competente, dacă veniturile au fost evidențiate în actele contabile sau în alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, atunci nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 9 alin.1 lit. a din lege, deoarece nu se poate spune că s-a realizat o ascundere a veniturilor impozabile în condițiile în care organele fiscale pot lua la cunoștiință de veniturile realizate prin simpla consultare și verificare a actelor contabile ale contribuabilului sau a documentelor legale. [2]

În literatura de specialitate s-a stabilit faptul că, atunci când, fie se declară eronat în declarația înregistrată la organul fiscal însă această declarare necorespunzătoare este doar o greșeală de corelare cu actele contabile, fie că este vorba de o persoană care realizează venituri dar pe care nu le declară, inclusiv ca urmare a faptului că nu se înregistrează ca plătitor al unui impozit, însă bunurile sau sursele impozabile sunt înregistrate în contabilitate sau în registrele de publicitate,[3] ori organul fiscal poate lua cunoştinţă de existenţa lor, atunci nu putem vorbi de existența unei infracțiuni de evaziune fiscală. De pildă, organul fiscal al administraţiei publice locale ia cunoştinţă de dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun supus impozitului local prin înştiinţare din partea organului fiscal care radiază bunul din evidenţele sale, la cererea vânzătorului care cere acest lucru pe baza actului de vânzare. De asemenea, neînregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată al unui contribuabil nu face ca operaţiunile taxabile ale acestuia să constituie evaziune fiscală câtă vreme organele fiscale pot afla de existenţa acestor operaţiuni din registrele contabile. Nu în ultimul rând, declararea unei baze impozabile mai mici ca urmare a interpretării fiscale a naturii juridico-fiscale a unor venituri sau cheltuieli nu constituie infracţiunea de evaziune fiscală, câtă vreme organul fiscal poate, în urma unei inspecţii fiscale, să refacă baza de impozitare conform propriei interpretări, ceea ce poate da naştere cel mult unui litigiu fiscal între contribuabil şi organul fiscal, având ca obiect stabilirea corectă a bazei de impozitare; de altfel, având în vedere multiplele interpretări ale legislaţiei fiscale, existenţa unor diferenţe de interpretare între contribuabil şi organul fiscal este frecventă.

Din aceleași considerente referitoare la posibilitatea organelor fiscale de a stabili obligații fiscale prin control fiscal, nici nedepunerea sa depunerea cu întârziere a declaraţiei, atunci când obligaţia fiscală se raportează la baza de impozitare evidenţiată în registrele contabile ale contribuabilului, nu constituie infracţiunea de evaziune fiscală, ci contravenţia prevăzută chiar de dispozițiile Codului de procedură fiscală.

Pe aceeași rațiune a stabilit instanța națională într-o altă speță că: Legea penala nu sanctioneaza însa neînregistrarea în scopul impozitarii, ci sanctioneaza ascunderea sursei impozabile, în vederea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Neînregistrarea ca si comerciant a persoanei fizice si, prin aceasta ca si platitor de impozit pe venit, este o chestiune care priveste legea civila si nu pe cea penala. Daca însa persoana fizica s-ar fi înregistrat fiscal (sau ar fi fost înregistrata fiscal din dispozitia organului de control fiscal) si nu ar fi declarat sursele supuse impozitarii sau le-ar fi declarat în mod incorect, deabia atunci ne-am fi putut afla eventual în situatia prevazuta de art. 9 lit.a, din Legea nr.241/2005.

Legea penala nu prevede ca neînregistrarea fiscala a unei persoane fizice constituie infractiune, ci doar ca ascunderea bunului sau a sursei impozabile

„Neînregistrarea fiscala”; poate constitui mijlocul prin care se ascunde „sursa impozabila”;, însa doar în situatia în care s-a stabilit cu certitudine ca persoana fizica este obligata si nu ca „ar fi fost obligata”; sa se înregistreze fiscal. Legea fiscala nu poate lasa la latitudinea persoanei fizice aprecierea comportamentului ei fiscal, iar apoi sa îl interpreteze ca fiind infractiune. Dispozitia fiscala trebuie sa fie extrem de clara, precisa, sa nu dea loc la interpretari în ceea ce priveste obligatia de plata.

Prin urmare, în situatia în care o persoana fizică a omis a declara un venit în termenele prevăzute de lege, omisiunea putând fi sau nu culpabila acesteia, organul fiscal competent va trebui să stabilească mai întâi dacăacel venit este sau nu impozabil raportat la sursă sau activitatea desfășurată, respectiv dacă persoana în cauzătrebuia sau nu să îl declare într-un anumit termen; împrejurarea ca o anumită persoana a omis a declara un astfel de venit, nu determina automat încadrarea sa în dispozitiile art 9 lit a din L 241/2005. A aprecia în sens contrar, presupune ca toate persoanele care omit să își declare diferitele venituri la administratia financiara, în termenele prevazute de lege, s-ar face culpabile de infractiunea prev de art 9 lit a din L 241/2005; legea fiscalăsanctioneaza însă doar contraventional (si nu penal) acest comportament al contribuabilului, după cum s-a arătat chiar de la început. Legea fiscala nu poate lasa la latitudinea persoanei fizice aprecierea comportamentului ei fiscal, iar apoi sa îl interpreteze ca fiind infractiune. Dispozitia fiscala trebuie sa fie extrem de clara, precisa, sa nu dea loc la interpretari în ceea ce priveste obligatia de plata, pentru a se vorbi despre răspunderea penală.

De asemenea, nicăieri în cuprinsul actelor de cercetare și urmărire penală nu se lămurește în ce anume constăacțiunea sau inacțiunea inculpatului, de ascundere a sursei impozabile, în scopul sustragerii de la plata obligației fiscale, atâta vreme cât activitatea inculpatului de „îngrijire a animalelor în câmp, pentru cetățenii din loc. P., jud. S. „;, pe perioada anilor fiscali 2009-2010, a fost în mod vădit una publică iar organele fiscale nu s-au sesizat din oficiu, pentru a stabili, în baza unui raport de inspecție fiscală, care sunt obligațiile sale fiscale și totodatătemeiul legal al acestora, raport care putea fi cenzurat pe cale judecătorească, iar odată rămas definitiv, devenea titlu de creanță fiscală.

Cum organele fiscale competente nu au procedat în acest mod, fapta reținută prin actul de sesizare a instanței, nu intră sub incidența prev. art. 9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005, pentru a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de evazziune fiscală, nefiind deci prevăzută de legea penală, ci ar putea întruni doar elementele constitutive ale contravenției prev. de art. 219 alin. (3) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, text de lege care, din punct de vedere al regimului sancționator, intră în domeniul dreptului administrativ.

Activitatea inculpatului D. D. de îngrijire a animalelor în câmp, pentru cetățenii din loc. P., jud. S., pe perioada anilor fiscali 2009-2010, a fost una publică, acesta nu a efectuat nicio acțiune de ascundere a sursei impozabile,în scopul sustragerii de la plata obligației fiscale.

Nedeclararea veniturilor s-a datorat necunoașterii prevederilor fiscale de către inculpat, necunoaștere care, în condițiile unei legislații stufoase, nu îi este imputabilă.

Omisiunea plății unui impozit nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală reglementată în art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, dacă bunul ori sursa impozabilă sau taxabilă nu a fost ascunsă.

În cazul în care o persoană fizică nu se înregistrează ca plătitor de impozit, evaziunea fiscală există numai atunci când bunul ori sursa impozabilă sau taxabilă a fost ascunsă, nu și atunci când organele fiscale competente cunoșteau sursa impozabilă sau taxabilăîntrucât persoana a desfășurat activitatea în mod public.

În acest caz, ia naștere pentru cel care nu a efectuat plata doar obligația de plată a taxei respective, nu și răspunderea penală.

În accepțiunea legii, acțiunea de ascundere se poate realiza în fapt prin întocmirea sau deținerea de documente false privind proveniența, apartenența sau circulația bunului, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, iar sub aspectul formei de vinovăție, infracțiunea se comite doar cu intenție directă calificată de scop.

Inculpatul D. D. nu a efectuat niciuna din aceste activități care să contureze latura obiectivă a infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută în art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 și nu a urmărit sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, nefiind întrunite nici sub aspectul laturii subiective cerințele prevăzute de lege pentru a fi în prezența infracțiunii de evaziune fiscală.[4]

După cum se poate observa chiar din raționamentul expus de instanța națională în decizia anterior expusă, ceea ce se are în vedere în astfel de cazuri și ceea ce se verifică este, dacă, raportat la împrejurările cauzei, persoana fizică cercetată a ascuns sau nu sursa impozabilă sau taxabilă.

În decizia anterior expusă curtea conchide că, atât timp cât persoana fizică cercetată a desfășurat acea activitate în mod public, așa încât organele fiscale au putut lua la cunoștiință de activitatea desfășurată și de venitul obținut de respectiva persoană, atunci nu putem vorbi de existența unei acțiuni de ascundere a sursei impozabile sau taxabile.

Raportat la speța noastră, dacă anterior am arătat că instanța națională a considerat că nu există infracțiune pentru că nu există element material în cazul în care o activitate a fost desfășurată în mod public, a fortiori considerăm că nu putem vorbi de o infracțiune de evaziune fiscală în ipoteza în care persoana fizică a înregistrat într-un registru public, adică în registrul Primăriei de domiciliu, baza impozabilă deci, nu se poate vorbi nicicum de o ascundere a bazei impozabile sau taxabile.

În concluzie, apreciem că infracțiunea de evaziune fiscală în forma prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 nu există câtă vreme baza impozabilă a fost evidențiată într-un registru public, la îndemâna organelor fiscale, de care acestea pot lua la cunoștiință, singura discuție fiind asupra modului de stabilire al obligațiilor de plată, atunci procesul dintre persoana fizică și organele fiscale este pe tărâm civil și nu penal. Organele fiscale pot stabili obligațiile de plată fără nicio reținere iar persoana fizică, în condițiile în care are obiecții asupra modului de stabilire al obligațiilor de plată se poate adresa instanței de contencios pentru verificarea modului de stabilire al obligațiilor fiscale restante, astfel că acțiunea organelor fiscale este supusă controlului judiciar.

Considerăm că nicio persoană nu poate fi condamnată într-o astfel de ipoteză deoarece se poate lesne observa că nu există o acțiune de ascundere a sursei impozabile sau taxabile câtă vreme organele fiscale nu numai că au emis titluri fiscale (adică au calculat obligațiile restante și au stabilit aceste obligații prin titluri fiscale pe care le-au și comunicat persoanelor fizice în cauză) deci nu au întâlnit niciun impediment în determinarea acestor obligații restante dar, tot organele fiscale sunt cele care au pus la dispoziție organelor de cercetare penale toate datele referitoare la veniturile obținute de persoanele care au desfășurat astfel de activități, date pe care le-au obținut de la o altă instituție a statului.

În atare condiții, considerăm că este vorba doar de un litigiu fiscal și, nicidecum de un litigiu de natură penală. Dacă organele fiscale ar fi putut să dovedească faptul că au existat alte operațiuni de vânzare de autovehicule second-hand dar care nu au fost înregistrate la Primărie sau în niciun alt registru public care să permită verificarea acestor operațiuni, atunci ar fi existat suspiciunea rezonabilă în ce privește existența unei eventuale infracțiuni de evaziune fiscală lucru care ar fi impus sesizarea organelor de urmărire penală pentru a efectua o anchetă penală efectivă în urma căreia să se determine și să se dovedească operațiunea de ascundere a sursei impozabile sau taxabile.

În caz contrar, pe ipoteza strict discutată în cadrul prezentului articol, considerăm că vorbim doar de un litigiu de natură fiscală, iar nu de un litigiu de natură penală.

 

[1] BODU Ciprian, BODU Sebastian, Comentariu la articolul 9 din Legea nr. 241/2005, Infractiuni economice din 01-feb-2016, Rosetti.

[2] ÎCCJ- Secția penală, Dec.pen. nr. 3907/ 28.11.2012

[3] BODU Ciprian, BODU Sebastian, Comentariu la articolul 9 din Legea nr. 241/2005, Infractiuni economice din 01-feb-2016, Rosetti

[4] Curtea de Apel Cluj, Decizia penală nr. 116/A/2013 din data de 03 iunie 2013

Facebook
LinkedIn
Instagram